IVM PROTOCOL CORONA TOT 01 MEI GEEN PRAKTIJK!!!

Hans Coumans is als erkend therapeut aangesloten bij:

VVET
RBCZ
KvK

Ook CPION Geaccrediteerd.

Hierdoor worden behandelingen vrijwel door alle aanvullende verzekeringen vergoed. Aanvullende verzekeringen hebben geen invloed op het eigen risico!

Hiervoor kunt u kijken op www.vvet.nl of neemt u contact op met uw eigen zorgverzekeraar.

Neem bij de 1e afspraak uw zorgpas mee ivm. client en bsn nummer.

In 2015 als extra het belangrijke CPION traject medische basiskennis en psychosociale kennis nogmaals behaald. Hierdoor word ik de komende jaren ook vergoed door de zorgverzekeraars.

Vanaf 2019 vergoed CZ, OHRA en Nationale Nederlanden ons als Therapeuten Waaschijnlijk niet MEER!!! Houdt hier aub Rekening mee.

VGZ, Zilveren Kruis IZZ enz.. blijft vergoeden.

Krijgt u Niet vergoed neem dan evengoed contact met mij.

 

Een consult duurt 30 a 60 minuten afhankelijk van de klacht.

1e Consult / behandeling: € 50,-

Vervolgconsulten € 45,-

Alle behandelingen op afspraak! (afspraken ook mogelijk op zaterdag).

Aanvullende verzekeringen hebben geen invloed op het eigen risico!

Neem uw Zorgpas mee, in verband met gegevens.

Tel. 077 473 31 45 of 06 44 986 926

Behandelingsovereenkomst         

Onderstaande gaat u mee akkoord als u een afspraak maakt!                                                                                                                                             

De therapeut is gehouden te handelen conform de wettelijke regelgeving. De rechten en plichten van cliënt en hulpverlener zijn onder meer vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO), de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AvG). Vanuit de AvG is het mogelijk dat bijzondere persoonsgegevens vermeld worden in het dossier aangezien dit van belang kan zijn tijdens de behandeling. Verder zullen persoonsgegevens worden gedocumenteerd die nodig zijn voor boekhouding, declaraties richting zorgverzekeraars en dossiervorming. De cliënt heeft het recht tot inzage in het eigen dossier. Het dossier wordt conform de wettelijke bewaartermijn in totaal 15 jaar bewaard. In uitzondering op de wettelijke bewaartermijn, zullen bij plotseling overlijden van de therapeut de dossiers van de cliënten worden vernietigd. In de privacyverklaring staat verdere toelichting omtrent de AvG. Deze is te vinden op de website www.vvet.nl

De therapeut zal alleen een behandeling verrichten bij kinderen onder de 16 jaar in het bijzijn van een begeleider (ouder, verzorger of andere verantwoordelijk volwassene). De therapeut die werkt met kinderen onder de leeftijd van 16 jaar sluit een schriftelijke behandelovereenkomst af met beide ouders. ( waarbij 1 van de ouders mag tekenen ).

De cliënt verplicht zich een afspraak tijdig (minimaal 24 uur van tevoren) af te zeggen, anders kunnen de kosten van de gereserveerde tijd in rekening worden gebracht.

De therapeut verplicht zich informatie betreffende de behandeling te verstrekken aan de cliënt in alle fasen van de behandeling. De cliënt verplicht zich middels het anamnesegesprek relevante informatie aan de therapeut te verstrekken.

De therapeut zal geheimhouding betrachten ten aanzien van door de cliënt t.b.v. het dossier verstrekte gegevens (m.u.v. de gegevens waaromtrent de cliënt heeft verklaard dat hij/zij geen bezwaar maakt tegen het gebruik voor statistische doeleinden).

De therapeut mag zonder toestemming van de cliënt geen (be-)handelingen verrichten.

De therapeut verplicht zich de cliënt correct door te verwijzen naar een collega- therapeut of een arts, indien haar behandeling niet geëigend en/of toereikend is.

Beëindiging van de behandeling kan te allen tijde met wederzijds goedvinden geschieden.

Indien de hulpvrager voortzetting van de overeenkomst niet langer op prijs stelt of nodig acht, kan hij/zij deze eenzijdig beëindigen. Indien de hulpvrager tegen het advies in van de therapeut de overeenkomst beëindigt, zal de hulpvrager op verzoek van de therapeut een verklaring ondertekenen waarin hij te kennen geeft dat hij tegen het advies van de therapeut in het onderzoek of de behandeling voortijdig heeft beëindigd.

De therapeut kan de overeenkomst slechts eenzijdig onder vermelding van argumenten beëindigen, indien redelijkerwijs niet van hem kan worden gevergd dat hij de overeenkomst voortzet. De therapeut zal in een dergelijke situatie hulp en adviezen blijven verlenen, totdat de hulpvrager een overeenkomst met een andere hulpverlener heeft kunnen sluiten.

Betalingswijze van de behandelingen is Contant of per Bankoverschrijving per Consult.

Voor eventuele klachten over de behandeling kan de cliënt zich wenden tot de onafhankelijke klachtenfunctionaris van Quasir. In de klachtenfolder en de klachtenregeling VVET staat meer informatie. Ook kan de cliënt zich richten tot de Stichting Tuchtrecht Beroepen Natuurlijke Gezondheidszorg (TCZ).

Therapeut: Hans Coumans                                           Client:

 

Privacyverklaring i.v.m. Wet AVG

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat uw behandelaar een dossier aanlegt. Dit is wettelijk verplicht opgelegd door de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WBGO). Uw dossier bevat uw persoonsgegevens, aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen, alsmede mogelijk ook informatie met betrekking tot uw werk, sociaal-maatschappelijke activiteiten zoals hobby’s, sport, privésituatie, relevant voor de behandeling zelf en goede communicatie. Hierin bent u als cliënt geheel vrij wat u wel of niet deelt met uw behandelaar. Praktijkhanscoumans heeft geheimhoudingsplicht en is gehouden aan het Privacy Reglement van de Beroepsorganisatie Het Verbond van Energetische therapeuten (VVET) . U kunt dit reglement inzien op de site van VVET: www.vvet.nl

Uw behandelaar, Praktijkhanscoumans, doet zijn uiterste best om uw privacy conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) te waarborgen door zorgvuldig om te gaan met uw persoonlijke en medische gegevens en door te zorgen dat onbevoegden geen toegang tot uw gegevens hebben! Enkel en alleen uw behandelaar en u zelf hebben toegang of inzage tot de gegevens in uw dossier! Derden, bijvoorbeeld ter informatie bij verwijzing of bij waarneming, hebben uitsluitend na uw toestemming toegang tot uw gegevens! Mochten gegevens gebruikt worden bij casuïstiek bespreking tijdens intervisie met collega’s, dan worden deze gegevens geanonimiseerd.

Naam, adres en contactgegevens worden enkel en alleen gebruikt voor direct contact of voor facturering en voor u ter declaratie bij uw zorgverzekeraar. Email gegevens kunnen gebruikt worden voor informatie uitwisseling tussen u en uw behandelaar of een mogelijke nieuwsbrief. U kunt hier te allen tijde aangeven als u deze niet wenst te ontvangen of op welke manier contact met uw wordt opgenomen.

Wees u ervan bewust dat het plaatsen/reageren op berichten op de Facebookpagina van Praktijkhanscoumans, alsmede communicatie via een berichtenservice van bijvoorbeeld Facebook/Messenger/Whatsapp etc., mogelijk kan worden gezien door derden, waar uw behandelaar praktijkhanscoumans geen invloed op heeft en de algemene en privacy voorwaarden van Facebook/Google/andere partijen zelf van toepassing zijn.

Opgesteld mei 2018

Hans Coumans,

Praktijkhanscoumans